Pedagogisch opvoedingsproject

02 532 43 87 Contacteer ons

Duiding pedagogische project DKP

Ons pedagogisch opvoedingsproject DKP rust op 5 pijlers.

We lichten ze graag voor je toe.

GVBS De Kleine Prins een knusse school, vertrekkend vanuit een liefdevol hart met een brede kijk op de wereld

Pijler 1: Denkend en handelend vanuit hart = HARTELIJKLHEID

Visie

Om elk kind te helpen groeien, willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen.

Pijler 1

Voorbeelden uit de praktijk

 • We hebben samen met de leerlingen klasafspraken gemaakt die vanuit het kind komen. 
 • We hebben schoolafspraken gemaakt die in ons schoolreglement terug te vinden zijn. 
 • Kinderraad : de mening van een kind wordt gehoord 
 • Iedereen kan en mag zijn mening duiden MAAR op een respectvolle manier. 
 • Interesses van kinderen mogen een vertrekpunt zijn binnen onze lessen : spreekoefeningen, werolessen, …Dit zorgt dat de betrokkenheid verhoogt en dat de leerstof boeiend is. 
 • We gaan voor positieve evaluatie : belonen, motiverende uitleg op rapporten - Welbevinden en betrokkenheid is de rode draad doorheen het schooljaar 
 • We stimuleren actieve werkvormen:…

Pijler 2: Een eigentijdse en christelijke geloofsopvoeding

Visie

In onze school bekennen we kleur. We willen in deze tijd God in sterke levendig houden want Hij geeft ons vele wegwijzers naar groot en innig geluk. We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een verrijkend en zalig leven. We willen dit voelbaar maken door de levensstijl die we voorleven en de cultuur op onze school. We willen bij elk kind de verwondering wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

Voorbeelden uit de praktijk

 • We werken aan een bezinningshoekje op onze website waar lln. hun ideeën rond geloofsovertuiging, bidden, Jezus kwijt kunnen. We duiden de kerkelijke feestdagen naar ouders toe. 
 • We vieren samen in de kerk bij het begin van het schooljaar, rond Kerstmis, Pasen en einde schooljaar. 
 • Attributenm.b.t. onze katholieke identiteit zijn aanwezig in elke klas. 
 • Andersgelovigen zijn welkom in onze school. We staan open voor hun beleving maar gaan ten volle voor onze katholieke identiteit 
 • We leven evangelische waarden voor : opkomen voor de zwaksten, eerlijkheid,…

Pijler 3: Een opvoeding die kracht haalt uit samenwerking

Visie

Als schoolteam zullen we hard werken om ons opvoedingsproject in praktijk om te zetten. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van elk kind, van alle kinderen samen, als ook op de individuele bereidheid van de ouder en de medewerking van de oudergroep . Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op deskundige helpers zoals CLB.. Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Vele activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden : klasactiviteit, Halloweentocht 
 • Activiteiten vanuit de school : grootouderfeest, schoolfeest, etentje,… 
 • Oudercontacten voor kleuter en lager 
 • Tussentijdse oudergesprek op wederzijdse vraag (lkrn. – ouders) 
 • Klasdoorbrekende activiteiten waar lln. en collega’s de handen uit de mouwen steken

Pijler 4: Voorkeurliefde voor de meest kwetsbaren

Visie

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf. We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben. Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste hulpmiddelen en ondersteuning, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen.

pijler 4

Voorbeelden uit de praktijk

 • We werken gericht aan sociale en relationele vaardigheden en dit in opbouwende lijn - We tonen op school dat iedereen evenwaardig is … 
 • In het anders zijn benadrukken we het positieve - Bij leermoeilijkheden/-problemen bieden we in samenspraak met ouders hulpmiddelen aan waar nodig en komen tegemoet in ondersteuning. 
 • Bij hoogbegaafden worden een verrijkingsbundels aangeboden. Dit traject wordt ondersteund en opgevolgd door onze zorgcoördinator. 
 • Via klasdifferentiatie worden sterktes van de leerlingen aangewend om andere lln. te ondersteunen. Onze lln. werken aanvullend : ieder kan iets; samen kunnen we veel. 
 • We organiseren af en toe momenten met de hele school, waar alle leerlingen hun bijdrage kunnen leveren vanuit hun eigen mogelijkheden : free-podium, opening- en afsluiting van maandpunten, samen zingen, bewegingstussendoortjes, gezamenlijke gebedsmomenten

Pijler 5: Gericht op de totale persoonsvorming van het leven van jonge mensen

Visie

Om gelukkig te worden heeft elk kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen. We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.

Voorbeelden uit de praktijk

 •  We werken vanuit het leerplan ‘relationele en sociale vaardigheden’. 
 • We tonen op school dat iedereen gelijk is, ongeacht je afkomst, functie, leeftijd… 
 • Positief benadrukken van sterktes door breed evalueren 
 • We promoten een gezondheidsbeleid : Tutti Frutti, alle lln. mogen de hele dag door water drinken, … 
 • We selecteren afval in elke klas - Speelweide in groene omgeving 
 • De kinderen verwerven een grote variatie aan kennis, vaardigheden en attitudes die in opbouwende lijn aan bod komen. 
 • Leren leren begint al in de klas via zelfstandig werk, maar gebeurt ook thuis. Onze agenda’s geven tips om onze lln. te ondersteunen in zelfstandigheid. IN de klassen leren ze mindmaps, schema’s,…maken om zo zelfstandig teksten te verwerken

spelen speelplaats

klimmuur

Spelen (speeltijd of middagpauze) in onze school De Kleine Prins is onder meer klimmen op onze klimmuur op de speelplaats, een boekje lezen of een gezelschapspelletje spelen in de speelklas, ravotten in de dekenijtuin, voetballen op de weide van onze Chiromeisjes en …binnenkort door samenwerking met home Zonnestraal (=dienstverleningscentrum voor personen met handicap) ravotten in het groene parkje. Via een deur krijgen we rechtstreeks toegang tot het fantastisch groen park van Home Zonnestraal. Regelmatig organiseren we middagactiviteiten waar kinderen geheel vrijblijvend mogen aan deelnemen: knutselmomenten, dansmomenten, wandeltochtjes, sportactiviteiten in de vroegere brandweerkazerne en middagactiviteiten in de dekenijtuin. Buiten spelen is goed voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling; net als spelen in verschillende situaties met of zonder materialen. De speeltijd is het moment waar de basis ligt voor het oefenen van sociale vaardigheden; wetend dat dit een groeiproces is met vallen en opstaan. We streven ernaar om onze kinderen op een zinvolle manier met elkaar te laten spelen, de relatie en de sfeer tussen hen positief te bevorderen. Hierbij is er aandacht voor het unieke van elk kind. Kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van zichzelf en anderen, elkaar en anderen leren kennen, accepteren, samenwerken, steun verlenen en helpen. Kinderen die even tot zichzelf willen komen, kunnen op ons ‘rustplekje terecht’. Er is tevens ruimte tot rouwverwerking: banken, witte keien, kleurpotloden en papieren geven hier de nodig ruimte toe.


We delen graag enkele sfeerbeelden van spelmomenten.


Op de speelplaats

In onze overdektespeelruimte: onze speelklas waar gezelschapspelletjes, tekenen, boekje lezen, techniek, …een zinvol speelmoment vormen.

We trekken tijdens de middagpauze ook buiten onze schoolmuren. Bootcamp (sport) in de vroegere brandweerkazerne, kubb in de Dekenijtuin, wandelen in Sint-Kwintens-Lennik,…

en…ja…een park .. Contact met de natuur vinden we, in functie van de totale ontwikkeling van onze lln, heel belangrijk. We beseffen dat dit belangrijke stimulansen levert voor de ontwikkeling, zowel op motorisch, emotioneel, intellectueel als sociaal vlak. Kinderen exploreren de ruimte, ze gebruiken alle zintuigen, verzamelen informatie, werken samen om een constructie te maken ... De vindingrijkheid, creativiteit en verbeelding wordt gestimuleerd. Hun nieuwsgierigheid wordt aangescherpt. Ze leren omgaan met de onvoorspelbaarheid en risico’s van de natuur. Na een regenbui ziet hun speelterrein er helemaal anders uit. In de zomer kunnen ze rollebollen in het hoge gras. De natuur heeft ook een invloed op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen nl. voldoende beweging en frisse lucht. Dit heeft een rustgevend effect. 

Uitdagend spelmateriaal en doordachte spelmogelijkheden voorkomen conflicten; doch niet allemaal. Daarom onze kinderbemiddelaars (= vredesprinsen en -prinsessen) die wanneer nodig leerlingen helpen om op een geweldloze manier conflicten op te lossen. (Lees meer bij onze vredesprinsen en – prinsessen)

We leggen graag de link tussen ons schooleigen pedagogisch project en onze visie op spelen tijdens pauzes:

 • Hartelijkheid: Het belang van spelen behartigen = een hart voor wat onze lln. raakt en hun ontwikkeling stimuleert
 • TOTALE-persoonsvorming : relationele vaardigheden stimuleren, belang van hoofd(schaakspel), hart(samenwerkingsspelletjes) en handen(werpen, motorische spelen)
 • Een krachtige samenwerking : diverse spelletjes steunen op samenwerking en vertrouwen
 • Voorkeurliefde voor de zwaksten : uitdagingen, spelmogelijkheden, rusthoekjes, groen komen allemaal ten goeden aan lln. met diverse noden

Meer weten over ons team of onze ouderraad? Neem gerust contact met ons op via mail of telefoon!

Contacteer ons