top of page

Pedagogisch opvoedingsproject

GVBS De Kleine Prins een knusse school, vertrekkend vanuit een liefdevol hart met een brede kijk op de wereld

Duiding pedagogisch project DKP

Ons pedagogisch opvoedingsproject DKP rust op een aantal pijlers.

We lichten ze graag voor je toe.

De Kleine Prins

Pijler 1: Onze opvoeding is gericht op het leven

image16.png
pijl

Visie

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven. Daarom willen wij als opvoeders – zoals u thuis doet – hen waarden voorleven waarin we zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. 

We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

Pijler 1

Voorbeelden uit de praktijk

 • We tonen op school dat iedereen gelijk is, ongeacht afkomst, functie, leeftijd … 

 • We benadrukken op een positieve wijze de sterktes via breed evalueren.

 • Door groepsvorming en binnenklasdifferentiatie laten we leerlingen ervaren dat iedereen uniek en waardevol is.

 • We zetten de talenten van onze leerlingen in de verf.

 • We leren om onze leerlingen elkaar complimenten te geven.

 • Experimenteren en exploreren in verschillende situaties.

 • Aandacht voor de interesses en de leefwereld van onze kinderen.

Pijler 2: Gericht op de totale persoonsvorming van het leven van jonge mensen

pijler 2.png
pijl

Visie

Om gelukkig te worden heeft elk kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van elk kind te ontdekken en te ontwikkelen. 

We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. 

We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk. 

We wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.

Voorbeelden uit de praktijk

 • We werken vanuit het leerplan ZILL en hebben aandacht voor persoons- en cultuurgebonden domeinen in onze arrangementen.

 • We tonen op school dat iedereen gelijk is, ongeacht afkomst, functie, leeftijd, … 

 • Positief benadrukken van sterktes door breed evalueren, reflecteren en rapportering.

 • We promoten een gezondheidsbeleid: Tutti Frutti, alle leerlingen mogen de hele dag door water drinken, we verwachten dat ze dagelijks een stukje fruit meehebben als tienuurtje, een koekje kan, maar snoep laten we niet toe. We doen aan bewegingstussendoortjes.

 • We vermijden afval in elke klas.

 • We spelen in de tuin en doen aan outdoor teaching. Ook lessen lichamelijke opvoeding gaan regelmatig door in de tuin.

 • De kinderen verwerven een grote variatie aan kennis, vaardigheden en attitudes die in opbouwende lijn aan bod komen.

 • Leren leren begint al in de klas via zelfstandig werk, maar gebeurt ook thuis. Onze agenda’s geven tips om onze leerlingen te ondersteunen in zelfstandigheid. In de klassen leren ze mindmaps, schema’s, … maken om zo zelfstandig teksten te verwerken. We werken ook met Google Classroom in de lagere school.

Pijler 3: Voorkeurliefde voor elkeen; met oog voor ieders bloeipunten en groeikansen

pijler 3.png
pijl

Visie

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. 

We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf. We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.

Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste hulpmiddelen en ondersteuning, zonder onze  sterke meisjes en jongens te vergeten. 

We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. 

Voorbeelden uit de praktijk

 • We werken gericht aan sociale en relationele vaardigheden en dit in opbouwende lijn.

 • We tonen op school dat iedereen evenwaardig is …

 • In het anders zijn benadrukken we het positieve.

 • Bij leermoeilijkheden/ -problemen bieden we in samenspraak met ouders hulpmiddelen aan waar nodig en komen tegemoet in ondersteuning.

 • Bij hoogbegaafden worden verrijkingsbundels aangeboden. Dit traject wordt ondersteund en opgevolgd door onze zorgcoördinatoren.

 • Via klasdifferentiatie worden sterktes van de leerlingen aangewend om andere lln. te ondersteunen. Onze leerlingen werken aanvullend: ieder kan iets; samen kunnen we veel.

 • We organiseren af en toe momenten met de hele school, waar alle leerlingen hun bijdrage kunnen leveren vanuit hun eigen mogelijkheden: free-podium, opening- en afsluiting van maandpunten, samen zingen, bewegingstussendoortjes, gezamenlijke gebedsmomenten.

 • We bieden een ruilkast aan waar ouders kledij, schoenen, schoolgerei kunnen nemen.

 • We bieden huiswerkbegeleiding aan.

 • We werken met zindelijkheidstassen in de onthaalklas.

 • We bieden in het eerste trimester fruit aan op donderdag.

 • De leerlingen kunnen gebruik maken van leenfietsen.

Pijler 4: Onze opvoeding steunt op een persoonsgebonden relatie, denkend en handelend vanuit het hart = hartelijkheid

pijler 4.png
pijl

Visie

Om elk kind te helpen groeien, willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. 

We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van ‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezig houdt. 

Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.
 

pijler 4

Voorbeelden uit de praktijk

 • We hebben samen met de leerlingen klasafspraken gemaakt die vanuit het kind komen.

 • We hebben schoolafspraken gemaakt die in ons schoolreglement terug te vinden zijn.

 • Kinderraad: de mening van een kind wordt gehoord.

 • Interesses van kinderen mogen een vertrekpunt zijn binnen onze lessen. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid verhoogt en dat de leerstof boeiend is.

 • Welbevinden en betrokkenheid is de rode draad doorheen het schooljaar.

 • We stimuleren actieve werkvormen om zo de betrokkenheid te verhogen.

 • We gaan voor een positieve, motiverende en ondersteunende aanpak en evaluatie.

 • Iedereen mag en kan zich op een respectvolle manier uiten. 

 • Oudere leerlingen lezen voor aan jongere kinderen.

 • We houden regelmatig gebedsvieringen, startnamiddagen, ...

 • We tonen interesse in elkaar door o.a. de actie ‘Toon je sportclub’.

 • Leerlingen van de derde graad zorgen voor onze kleuters: op de kleuterspeelplaats – het onthaal en met de EHBO-tas.

 • Meter- en peterschap over nieuwe leerlingen.

 • We werken mee aan complimentendag.

 • We werken het project Vredesprinsen en –prinsessen uit.

Pijler 5: Een eigentijdse en christelijke geloofsopvoeding

pijler 5.png
pijl

Visie

In onze school bekennen we kleur. We willen in deze tijd God sterk levendig houden want Hij geeft ons vele wegwijzers naar groot en innig geluk. 

We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een verrijkend en zalig leven. 

We willen dit voelbaar maken door de levensstijl die we voorleven en de cultuur op onze school. We willen bij elk kind de verwondering wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken. 

Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld. 

Voorbeelden uit de praktijk

 • De godsdienstige inbreng van onze lessen willen we doortrekken en voelbaar maken in het dagelijkse leven.

 • We duiden de kerkelijke feestdagen naar ouders toe op onze website.

 • We vieren samen in de kerk bij het begin van het schooljaar, rond Kerstmis, Pasen en einde schooljaar.

 • Attributen m.b.t. onze katholieke identiteit zijn aanwezig in elke klas.

 • Andersgelovigen zijn welkom in onze school.  We staan open voor hun beleving maar gaan ten volle voor onze katholieke identiteit.

 • We integreren tips vanuit het pastoraal pedagogisch team in onze school en in onze klaswerking.

 • Het jaarthema is steeds godsdienstig geïnspireerd.

 • We leven evangelische waarden voor: opkomen voor de zwaksten, eerlijkheid, …

 • We hechten belang aan evangelische waarden: bijvoorbeeld elkaar helpen, bij het openen van een drankje, bij het puzzelen en jassen aantrekken, …

 • We lezen gebeden, maken zelf een gebedje en tonen aandacht voor de structuur van het gebed.

Pijler 6: Een opvoeding die kracht haalt uit samenwerking

pijler 6.png
pijl

Visie

Als schoolteam zullen we hard werken om ons opvoedingsproject in praktijk om te zetten. 

Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van elk kind, van alle kinderen samen, als ook op de individuele bereidheid van de ouder en de medewerking van de oudergroep . 
Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op deskundige helpers zoals CLB, ONWWBB, ...

Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Vele activiteiten die door de ouderraad georganiseerd worden: klasactiviteit, Halloweentocht, …

 • Activiteiten vanuit de school : grootouderfeest, schoolfeest, etentje, …

 • Oudercontacten voor kleuter en lager.

 • Tussentijdse oudergesprek op wederzijdse vraag (leraren. – ouders)

 • Klasdoorbrekende activiteiten waar leerlingen en collega’s de handen uit de mouwen steken.

• Het eerste leerjaar en kleuterklas maken samen een prentenboek, …;

• Integratiemomenten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar;
• Gezamenlijke uitstappen organiseren;
• Gezamenlijke maandpunten organiseren m.b.t. het jaarthema;
• Spelletjes gebaseerd op vertrouwen: menselijke piramide, ontknopen van…, parachute,…;
• Dialoogjes en zelfgemaakte filmpjes brengen voor andere klassen;
• Bewegingstussendoortjes en de Move tegen pesten;
• Helpende handen op de kleuterspeelplaats: meter- en peterschap;
• Begeleiden van onze kleuters naar kleuterspeelplaats door leerlingen van de derde graad;
• Dialoogjes  brengen voor andere klassen: leerlingen van de lagere school brengen dit voor aan leerlingen van de kleuterschool;
• Voorlezen bij de kleuters door leerlingen van de lagere school;
• Gezamenlijke eerste schooldag met klasoverschrijdende activiteiten;
• Inzamelacties voor kledij, geld voor vastenvoettocht… .

SPEELPLAATS

Buiten spelen is goed voor de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling, net als spelen in verschillende situaties met of zonder materialen.

De speeltijd is het moment waar de basis ligt voor het oefenen van sociale vaardigheden, wetend dat dit een groeiproces is met vallen en opstaan.

We streven ernaar om onze kinderen op een zinvolle manier met elkaar te laten spelen, de relatie en de sfeer tussen hen positief te bevorderen. Hierbij is er aandacht voor het unieke van elk kind. Kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid en respect ten opzichte van zichzelf en anderen, elkaar en anderen leren kennen, accepteren, samenwerken, steun verlenen en helpen.

We vinden het belangrijk dat elk kind zijn plekje vindt op onze school EN speelplaats. Daarom richtten we onze speelplaats in in verschillende zones. Zo hebben we een voetbalzone die volledig afgeschermd is met netten, een ballenzone met basketbalring, een speelzone waar plaats is voor tikspelen of Kingbal, een spelzone waar elke maand ander materiaal wordt aangeboden zoals octoplay, stelten, houten blokken, hoepels of springtouwen en nog 2 rustige zones waar kinderen kunnen praten, lezen of tekenen. Naast al deze speel-en rustplekken is er ook nog ruimte tot rouwverwerking: banken, witte keien, kleurpotloden en papieren geven hier de nodige ruimte toe.

speelplaats.jpg
speelplaats (2).jpg

Contact met de natuur vinden we, in functie van de totale ontwikkeling van onze leerlingen, heel belangrijk. We beseffen dat dit belangrijke stimulansen levert voor de ontwikkeling, zowel op motorisch, emotioneel, intellectueel als sociaal vlak. Kinderen exploreren de ruimte, ze gebruiken alle zintuigen, verzamelen informatie, werken samen om een constructie te maken ... De vindingrijkheid, creativiteit en verbeelding wordt gestimuleerd. Hun nieuwsgierigheid wordt aangescherpt.
Daarom gingen we een samenwerking aan met home Zonnestraal (=dienstverleningscentrum voor personen met een handicap). Via een deur krijgen we rechtstreeks toegang tot hun fantastisch groene park. Daar kunnen we gebruik maken van de buitenklas of tijdens de middagpauze eens stevig ravotten. Via dit filmpje geven we jullie een inkijk in onze tuin:

Als kers op de taart kunnen onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar ‘s middags gebruik maken van de speelplaats aan de muziekschool Peter Benoit.

Hun eigen privé speelplaats waar zij zich op eigen ritme volledig kunnen uiten. Als dat niet cool is...


Uitdagend spelmateriaal en doordachte spelmogelijkheden voorkomen conflicten; doch niet allemaal. Daarom zijn er onze kinderbemiddelaars (= vredesprinsen en -prinsessen,) die wanneer nodig, leerlingen helpen om op een geweldloze manier conflicten op te lossen. (Lees meer hierover bij onze vredesprinsen en prinsessen)

Hou deze pagina zeker in de gaten, want wij hebben nog bijzonder mooie toekomstplannen!

We delen graag enkele sfeerbeelden van spelmomenten.

Op de speelplaats

We trekken tijdens de middagpauze ook buiten onze schoolmuren. Spelen en ravotten in de tuin en speelweide van Zonnestraal

We leggen graag de link tussen ons schooleigen pedagogisch project en onze visie op spelen tijdens pauzes:

 • Hartelijkheid: Het belang van spelen behartigen = een hart voor wat onze lln. raakt en hun ontwikkeling stimuleert

 • TOTALE-persoonsvorming : relationele vaardigheden stimuleren, belang van hoofd(schaakspel), hart(samenwerkingsspelletjes) en handen(werpen, motorische spelen)

 • Een krachtige samenwerking : diverse spelletjes steunen op samenwerking en vertrouwen

 • Voorkeurliefde voor de zwaksten : uitdagingen, spelmogelijkheden, rusthoekjes, groen komen allemaal ten goeden aan lln. met diverse noden

spelen-speelplaats

MEER WETEN OVER ONS TEAM OF ONZE OUDERRAAD? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP VIA MAIL OF TELEFOON!

bottom of page